Nasi Partnerzy 1 Kontakt 1 Mapa Strony

Stowarzyszenie Winiarzy Ma這polskiego Prze這mu Wis造

Podatek akcyzowy dla ma造ch producent闚 win gronowych - w skr鏂ie krok po kroku:

banderola podatkowaProdukcja wina gronowego staje si coraz bardziej popularna w Polsce; jest jednak obwarowana licznymi obowi您kami podatkowymi. Wina gronowe s bowiem tzw. wyrobem akcyzowym zharmonizowanym, podlegaj帷ym opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Szcz窷liwie, zwolnione od akcyzy jest wino i napoje fermentowane, wytworzone domowym sposobem przez osoby fizyczne na w豉sny u篡tek i nie przeznaczone do sprzeda篡. Co jednak zrobi, gdy wyprodukujemy wino, kt鏎e chcemy wprowadzi do sprzeda篡? Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 29, poz.257 z poźn. zm.) m闚i, 瞠 produkcja win gronowych uzyskanych z winogron z upraw w豉snych w ilo軼i mniejszej ni 1000 hl w ci庵u roku kalendarzowego mo瞠 odbywa si poza sk豉dem podatkowym. Nie jeste鄉y wi璚 na straconej pozycji. Jednak samo zarejestrowanie uprawy w Agencji Rynku Rolnego (ARR), spe軟ienie wymog闚 Inspekcji Jako軼i Handlowej Artyku堯w Rolno-Spo篡wczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid), Inspekcji Ochrony Ro郵in i Nasiennictwa czy te Stra篡 Po瘸rnej nie wystarczy. Nale篡 jeszcze wype軟i obowi您ek podatkowy, kt鏎y ci捫y na producentach wina. W skr鏂ie, we w豉軼iwym Urz璠zie Celnym musimy dokona zg這szenia rejestracyjnego, z這篡 deklaracje podatkowe i pźniej, w obecno軼i urz璠nika oznaczy wino znakami akcyzy.

Zgodnie z ustaw o podatku akcyzowym, producentem wina jest podmiot dokonuj帷y wyrobu lub rozlewu wina. Obowi您ek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynno軼i podlegaj帷ych opodatkowaniu. W przypadku ubytk闚 lub niedobor闚 wyrob闚 akcyzowych zharmonizowanych obowi您ek podatkowy powstaje z dniem ich powstania, a je瞠li tego dnia nie mo積a ustali - z dniem ich stwierdzenia przez uprawniony podmiot.

Organami podatkowymi w zakresie akcyzy stosownie do ich w豉軼iwo軼i s Naczelnik Urz璠u Celnego i Dyrektor Izby Celnej, w豉軼iwi ze wzgl璠u na miejsce wykonywania czynno軼i podlegaj帷ych opodatkowaniu. Je瞠li czynno軼i podlegaj帷e opodatkowaniu s wykonywane na terenie w豉軼iwo軼i miejscowej dw鏂h lub wi璚ej organ闚 podatkowych, w豉軼iwo嗆 miejscow ustala si dla os鏏 prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemaj帷ych osobowo軼i prawnej - ze wzgl璠u na ich siedzib i adres; natomiast dla os鏏 fizycznych - ze wzgl璠u na ich miejsce zamieszkania.

Zg這szenie:

W celu wype軟ienia obowi您ku podatkowego nale篡 przed dniem wykonania pierwszej czynno軼i podlegaj帷ej opodatkowaniu (produkcji wina gronowego) z這篡 zg這szenie rejestracyjne (formularz AKC-R), kt鏎e m.in. zawiera dane identyfikacyjne podatnika, jego siedzib, adres (miejsce zamieszkania), jak r闚nie okre郵enie rodzaju prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej. Zg這szenie rejestracyjne nale篡 z這篡 w豉軼iwemu dla podatnika Naczelnikowi Urz璠u Celnego.

Poza tym, podatnicy podatku akcyzowego s zobowi您ani do:

- sk豉dania deklaracji podatkowych za okresy miesi璚zne, w terminie do 25.dnia miesi帷a nast瘼uj帷ego po miesi帷u, w kt鏎ym powsta obowi您ek podatkowy. Podstawow deklaracj w podatku akcyzowym jest deklaracja AKC-3, do kt鏎ej podatnicy do陰czaj za陰czniki dotycz帷e poszczeg鏊nych grup wyrob闚 akcyzowych i sk豉d闚 podatkowych (w przypadku wina, napoj闚 fermentowanych i produkt闚 po鈔ednich jest to informacja o podatku akcyzowym AKC-3/B).

- do w terminie do 25.dnia miesi帷a nast瘼uj帷ego po miesi帷u, w kt鏎ym powsta obowi您ek podatkowy,

- do obliczenia i zap豉ty akcyzy wst瘼nie za okresy dzienne, nie pźniej ni 25.dnia po dniu, w kt鏎ym powsta obowi您ek podatkowy.

Podstaw opodatkowania jest liczba hektolitr闚 gotowego wyrobu. Stawka akcyzy na wino zosta豉 obni穎na rozporz康zeniem Ministra Finans闚 z dnia 22 kwietnia 2004 roku i wynosi obecnie 136,00 zl/hl.

Oznaczenie znakami akcyzy:

Wina gronowe nie mog by przedmiotem obrotu na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawid這wego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy, kt鏎e s potwierdzeniem wype軟ienia obowi您ku podatkowego. Podatkowe znaki akcyzy s potwierdzeniem wp豉ty kwoty stanowi帷ej warto嗆 podatkowych znak闚 akcyzy, natomiast legalizacyjne znaki akcyzy s potwierdzeniem prawa podmiotu obowi您anego do oznaczania wyrob闚 akcyzowych znakami akcyzy do wprowadzenia wyrobu akcyzowego do obrotu. Obowi您ek oznaczania ci捫y na producencie.

Sposoby umieszczania banderol na opakowaniach jednostkowych, wz鏎 wniosku o wydanie znak闚 akcyzy, wykaz i spos鏏 sk豉dania za陰cznik闚, jak r闚nie zakres i spos鏏 prowadzenia ewidencji znak闚 akcyzy okre郵one s rozporz康zeniem Ministra Finans闚 z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrob闚 akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz. 742 ze zm.). Nowe wzory znak闚 akcyzy, obowi您uj帷e od dnia 1.03.2009r., okre郵one s rozporz康zeniem Ministra Finans闚 z dnia 20 listopada 2008r. zmieniaj帷ym rozporz康zenie w sprawie oznaczania wyrob闚 akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 208, poz. 1309).

W celu otrzymania znak闚 akcyzy, nale篡 z這篡 do w豉軼iwego w sprawach znak闚 akcyzy Naczelnika Urz璠u Celnego wniosek o wydanie oraz sprzeda banderol lub wydanie upowa積ień do odbioru banderol, do kt鏎ego za陰cza si odpowiednio:

- za鈍iadczenie w豉軼iwego Naczelnika Urz璠u Skarbowego i w豉軼iwego Naczelnika Urz璠u Celnego wykonuj帷ego zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju o niezaleganiu w podatkach dochodowych, podatku od towar闚 i us逝g oraz podatku akcyzowym,

- kopi odpisu z rejestru przedsi瑿iorc闚 w Krajowym Rejestrze S康owym albo kopi za鈍iadczenia o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej,

- kopi potwierdzenia zg這szenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego,

- kopi zezwolenia albo koncesji na produkcj, rozlewanie, pakowanie, import, nabycie wewn徠rzwsp鏊notowe lub obr鏒 wyrobami obj皻ymi obowi您kiem uzyskania takiego zezwolenia albo koncesji na podstawie odr瑿nych przepis闚;

- kopi umowy zawartej przez importera lub podmiot dokonuj帷y nabycia wewn徠rzwsp鏊notowego z podmiotem zagranicznym na import lub nabycie wyrob闚 akcyzowych,

- kopi potwierdzenia z這瞠nia zabezpieczenia nale積o軼i podatkowych wymaganego na podstawie odr瑿nych przepis闚,

- kopi zezwolenia na prowadzenie sk豉du podatkowego, dzia豉lno軼i zarejestrowanego handlowca, dzia豉lno軼i niezarejestrowanego handlowca, na dokonywanie czynno軼i w charakterze przedstawiciela podatkowego na terytorium kraju,

- kopi spisu wyrob闚, o kt鏎ych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, potwierdzon przez Naczelnika Urz璠u Celnego wykonuj帷ego zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju.

Moment oznaczania znakami akcyzy odbywa si przed ich przekazaniem do magazynu wyrob闚 gotowych lub dokonaniem ich sprzeda篡 (Dz. U. Nr 29, poz.257 z poźn. zm.). Oznaczanie wyrob闚 znakami akcyzy odbywa si w obecno軼i pracownika szczeg鏊nego nadzoru podatkowego. Podmiot jest obowi您any przes豉 w豉軼iwemu w sprawach znak闚 akcyzy Naczelnikowi Urz璠u Celnego, co najmniej na 3 dni przed zamierzonym oznaczaniem wyrob闚, pisemne zg這szenie, podaj帷 ilo嗆 i rodzaj wyrob闚, rodzaj opakowań jednostkowych oraz miejsce przeprowadzenia tych czynno軼i.

Rozliczanie znakow akcyzy:

Podmioty obowi您ane do oznaczania wyrob闚 znakami akcyzy maj obowi您ek prowadzi ewidencj banderol. Znak闚 akcyzy oraz upowa積ień do odbioru znak闚 akcyzy nie mo積a zbywa lub na jakichkolwiek innych zasadach odst瘼owa lub przekazywa odp豉tnie lub nieodp豉tnie innym podmiotom.

Zwolnienie z oznaczania znakami akcyzy s: wyroby ca趾owicie niezdatne do u篡tku, wytworzone na terytorium kraju i przeznaczone przez producenta do dokonania dostawy wewn徠rzwsp鏊notowej lub na eksport, wprowadzane do sk豉d闚 celnych, sk豉d闚 wolnoc這wych i wolnych obszar闚 celnych, a przeznaczone do zbycia w sklepach wolnoc這wych, przewo穎ne przez terytorium kraju (tranzyt), wyroby wytworzone poza terytorium kraju z przeznaczeniem do zu篡cia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, je瞠li 陰cznie spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki: s bezp豉tnie otrzymywane, s przeznaczone wy陰cznie do bezp豉tnego rozdania publiczno軼i podczas imprezy, mog by u篡wane wy陰cznie w celu reklamy i maj nisk warto嗆 jednostkow, nie mog zosta wprowadzone do obrotu. Organizator imprez, jest obowi您any z這篡 pisemne zawiadomienie o rodzaju i ilo軼i wyrob闚 akcyzowych sprowadzanych na imprezy w豉軼iwemu Naczelnikowi Urz璠u Celnego, w terminie co najmniej 14 dni przed przywiezieniem tych wyrob闚.

Wa積iejsze poj璚ia zwi您ane z tematem, w rozumieniu prawa akcyzowego:

Wino niemusujace - wszelkie wyroby oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.12 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 i 2205 o rzeczywistej zawarto軼i alkoholu od 1,2 % do 15 % obj皻o軼i, pod warunkiem 瞠 ca造 alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wy陰cznie z procesu fermentacji alkoholowej, a tak瞠 o rzeczywistej zawarto軼i alkoholu od 15 % do 18 % obj皻o軼i, pod warunkiem 瞠 wino takie nie zawiera 瘸dnych dodatk闚 wzbogacaj帷ych oraz 瞠 ca造 alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wy陰cznie z procesu fermentacji alkoholowej.

Sk豉d podatkowy - miejsce okre郵one w zezwoleniu wydanym przez w豉軼iwego Naczelnika Urz璠u Celnego, podlegaj帷e szczeg鏊nemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepis闚 s逝瘺ie celnej, w kt鏎ym wyroby akcyzowe zharmonizowane s obj皻e procedur zawieszenia poboru akcyzy i mog by poddane czynno軼iom zgodnie z ustalonymi warunkami. Produkcja i przetwarzanie wyrob闚 akcyzowych zharmonizowanych (do kt鏎ych, obok paliw silnikowych, olej闚 opa這wych, gazu, wyrob闚 tytoniowych - zaliczaj si wyroby alkoholowe) mog odbywa si wy陰cznie w sk豉dzie podatkowym, z wy陰czeniem produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodz帷ych z upraw w豉snych, o kt鏎ych mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrob闚 winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z p?n. zm.), w ilo軼i mniejszej ni 1000 hl w ci庵u roku kalendarzowego.

Czynno軼i podlegaj帷e opodatkowaniu:
- produkcja wyrob闚 akcyzowych zharmonizowanych,
- wyprowadzenie wyrob闚 akcyzowych zharmonizowanych ze sk豉du podatkowego,
- sprzeda wyrob闚 akcyzowych na terytorium kraju (czynno軼i zr闚nane ze sprzeda膨: przekazanie lub zu篡cie wyrob闚 akcyzowych na potrzeby reprezentacji albo reklamy, przekazanie przez podatnika wyrob闚 akcyzowych na potrzeby osobiste podatnika, wsp鏊nik闚, udzia這wc闚, akcjonariuszy, cz這nk闚 sp馧dzielni i ich domownik闚, cz這nk闚 organ闚 stanowi帷ych os鏏 prawnych, cz這nk闚 stowarzyszenia, a tak瞠 zatrudnionych przez niego pracownik闚 oraz by造ch pracownik闚, zamiana wyrob闚 akcyzowych oraz wydanie wyrob闚 akcyzowych w zamian za inne czynno軼i podlegaj帷e opodatkowaniu, wydanie wyrob闚 akcyzowych w zamian za wierzytelno軼i, wydanie wyrob闚 akcyzowych w miejsce 鈍iadczenia pieni篹nego, darowizn wyrob闚 akcyzowych, wydanie wyrob闚 akcyzowych w zamian za czynno軼i niepodlegaj帷e opodatkowaniu, 鈍iadczenie us逝g polegaj帷ych na wytwarzaniu wyrob闚 akcyzowych w ramach umowy o dzie這 lub innej umowy, zu篡cie wyrob闚 akcyzowych na potrzeby prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, zu篡cie wyrob闚 akcyzowych niezgodne z ich przeznaczeniem, w przypadku gdy do wyrob闚 tych zastosowano zwolnienie lub obni穎no stawki akcyzy),
- eksport i import wyrob闚 akcyzowych,
- nabycie wewn徠rzwsp鏊notowe i dostawa wewn徠rzwsp鏊notowa.

Opodatkowaniu akcyz podlega tak瞠 nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrob闚 akcyzowych, je瞠li od tych wyrob闚 nie zosta豉 zap豉cona akcyza w nale積ej wysoko軼i. Akcyzie podlegaj r闚nie ubytki lub niedobory wyrob闚 akcyzowych zharmonizowanych powsta貫 w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zu篡cia lub przewozu. Zwalnia si od akcyzy ubytki lub niedobory powstaj帷e podczas wykonywania w/w czynno軼i, do wysoko軼i ustalonej przez w豉軼iwego Naczelnika Urz璠u Celnego dla danego podatnika akcyzy.

Obowi您ujace akty prawne w podatku akcyzowym:

1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym z poźniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrob闚 winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

3. Rozporz康zenia Ministra Finans闚 w zakresie podatku akcyzowego:

a) szczeg馧owy tryb i warunki dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego (rozp. z dnia 2004.04.23)

b) rozporz康zenie zmieniaj帷e rozporz康zenie z dnia 2004.04.19, w sprawie oznaczania wyrobow akcyzowych znakami akcyzy (rozp. z dnia 2008.11.20)

c) wysoko嗆 maksymalnych norm dopuszczalnych ubytk闚 niekt鏎ych wyrob闚 akcyzowych zharmonizowanych, a tak瞠 szczeg馧owe zasady i terminy og豉szania norm dopuszczalnych ubytk闚 oraz norm zu篡cia takich wyrob闚 (rozp. 2004.03.25)

d) wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (rozp. z dnia 2005.12.05)

e) wzory zg這szeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego ( rozp. z dnia 2004.04.07)

f) dokumentacja zwi您ana z przemieszczaniem wyrob闚 akcyzowych zharmonizowanych (rozp. z dnia 2004.04.19)

g) zwrot akcyzy od wyrob闚 akcyzowych zharmonizowanych (rozp. z dnia 2004.04.14)

h) ilo軼i wyrob闚 akcyzowych zharmonizowanych z akcyz zap豉con na terytorium państwa cz這nkowskiego Wsp鏊noty Europejskiej, przywo穎nych przez osoby fizyczne, kt鏎e wskazuj na przeznaczenie tych wyrob闚 do cel闚 handlowych (rozp. z dnia 2004.04.19)

i) wykonywanie szczeg鏊nego nadzoru podatkowego (rozp. z dnia 2004.04.07)

4. DYREKTYWA RADY 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie og鏊nych warunk闚 dotycz帷ych wyrob闚 obj皻ych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przep造wu oraz kontrolowania.

5. DYREKTYWA RADY 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatk闚 akcyzowych od alkoholu i napoj闚 alkoholowych.


Dodano 21.01.2009

Daria S這wik

Poprzednia wiadomo嗆

Nast瘼na wiadomo嗆


Zamek w Janowcu n/Wisł - siedziba Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły
Stowarzyszenie Winiarzy Ma這polskiego Prze這mu Wis造