Nasi Partnerzy 1 Kontakt 1 Mapa Strony

Stowarzyszenie Winiarzy Ma這polskiego Prze這mu Wis造

NOWELIZACJA USTAWY AKCYZOWEJ i WINIARSKIEJ

W dniu 10 lipca br. Sejm RP uchwali ustaw "O zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrob闚 winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina".

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu:

USTAWA
z dnia 10 lipca 2008r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie
wyrob闚 winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Art. 1.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666) wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:

1) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Produkcja i przetwarzanie wyrob闚 akcyzowych zharmonizowanych mog odbywa si wy陰cznie w sk豉dzie podatkowym, z wy陰czeniem produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodz帷ych z upraw w豉snych, o kt鏎ych mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrob闚 winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541), w ilo軼i mniejszej niz. 1000 hl w ci庵u roku kalendarzowego.";

2) w art. 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wyroby akcyzowe podlegaj帷e obowi您kowi oznaczania znakami akcyzy musz by prawid這wo oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy przed zako鎍zeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadku win gronowych, o kt鏎ych mowa w art. 30 ust. 2, przed ich przekazaniem do magazynu wyrob闚 gotowych lub dokonaniem ich sprzeda篡."

Art. 2.

W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrob闚 winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541) po art. 17 dodaje si art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. 1. Podmiot, o kt鏎ym mowa w art. 16 ust. 3, kt鏎y na podstawie przepis闚 o podatku akcyzowym nie podlega obowi您kowi produkcji wina gronowego w sk豉dzie podatkowym, jest obowi您any spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:

1) opracowa w formie pisemnej oraz wdro篡 system kontroli wewn皻rznej wyrobu i rozlewu wina gronowego, obejmuj帷y okre郵enie:

a) cz瘰totliwo軼i i sposobu pobierania pr鏏ek jako軼iowych,
b) metod bada,
c) sposobu post瘼owania z winami gronowymi nieodpowiadaj帷ymi wymaganiom jako軼iowym,
d) zabezpieczania i usuwania odpad闚 powstaj帷ych podczas produkcji;

2) wyznaczy osob odpowiedzialn za kontrol jako軼i wyrabianego i rozlewanego wina gronowego.

2. Wyr鏏 i rozlew wina gronowego uzyskanego z winogron pochodz帷ych z upraw w豉snych z przeznaczeniem do obrotu mo瞠 wykonywa podmiot, o kt鏎ym mowa w ust. 1:

1) posiadaj帷y tytu prawny do obiekt闚 budowlanych, w kt鏎ych jest prowadzony wyr鏏 wina lub moszczu gronowego;

2) niekarany za przest瘼stwa przeciwko mieniu i wiarygodno軼i dokument闚, a w przypadku podmiotu b璠帷ego osob prawn - kt鏎ego cz這nek zarz康u nie by karany za przest瘼stwa przeciwko mieniu i wiarygodno軼i dokument闚.".

Art. 3.

1. Podmioty wyrabiaj帷e wino gronowe uzyskane z winogron pochodz帷ych z w豉snych upraw, w ilo軼i mniejszej niz. 1000 hl w ci庵u roku kalendarzowego, w roku gospodarczym 2008/2009 dokonuj zg這szenia, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, o kt鏎ej mowa w art. 2, nie p霩niej ni do dnia 12 wrze郾ia 2008 r., przy czym zabroniony jest wyr鏏 wina z przeznaczeniem do obrotu z winogron zebranych przed dokonaniem tego zg這szenia. Wraz ze zg這szeniem podmioty, o kt鏎ych mowa w zdaniu pierwszym, przekazuj informacje, o kt鏎ych mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o kt鏎ej mowa w art. 2.

2. W zakresie dotycz帷ym podmiot闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, informacje wymienione w art. 26a ustawy, o kt鏎ej mowa w art. 2, s przekazywane niezw這cznie, jednak nie p霩niej ni do dnia 13 wrze郾ia 2008 r.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w 篡cie z dniem og這szenia.


MARSZAΒK SEJMU

/-/ Bronis豉w Komorowski


zr鏚這: www.sejm.gov.pl

Dodano 18.07.2008

Poprzednia wiadomo嗆

Nast瘼na wiadomo嗆


Zamek w Janowcu n/Wisł - siedziba Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły
Stowarzyszenie Winiarzy Ma這polskiego Prze這mu Wis造. Zmiana Ustawy Winiarskiej.